icon_gen02 การใช้งาน e-mail Address ของมหาวิทยาลัย
e-mail-000       ตามที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านตั้งชื่อผู้ใช้สำหรับใช้งาน e-mail address มหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประสานงานกับทางสำนักคอมพิวเตอร์ ในการตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการใช้งาน e-mail address ให้กับบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02 สรุปคุณลักษณะอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ที่นักศึกษาต้องการ/ไม่ต้องการ
fms-general-12-2        ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 200 คน เกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการและไม่ต้องการ ในระหว่างวันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2552 พบว่า
       คุณลักษณะอาจารย์ที่นักศึกษาต้องการมากที่สุด คือ อาจารย์ที่มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง อารมณ์ดี ไม่เคร่งเครียด สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน สอนเนื้อหาสลับกับผ่อนคลายการเรียน และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี คิดเป็นร้อยละ 21.13
       ส่วนคุณลักษณะอาจารย์ที่นักศึกษาไม่ต้องการมากที่สุด คือ คือ อาจารย์ที่พูดจาหยาบคาย ไม่ไพเราะ น้ำเสียงไม่น่าฟัง พูดจากระแทกแดกดัน ด่าทอนักศึกษา ชอบนินทาอาจารย์ท่านอื่น เปรียบเทียบกับนักศึกษาห้องอื่น ใช้อารมณ์ในการสอน ไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวแล้วมาลงกับนักศึกษา ดูถูกฐานะทางบ้าน ขี้โม้ คิดเป็นร้อยละ 14.82

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02 บรรยากาศงานสังสรรค์ปีใหม่ 2553 ชาววิทยาการจัดการ
ACT1-231209-01 เมื่อวันทีี 23 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายใต้ Concept เฮฮา สดใส สัมผัส กลิ่นอาย สไตล์ มนต์รักลูกทุ่ง โดยเชิญชวน..คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการทุกท่าน ร่วมย้อนอดีตไปกับบรรยากาศกองฟาง ผสานเสียงขลุ่ย ครวญเพลงสุดซึ้ง ณ ลานเพลินคณะวิทยาการจัดการ โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้รับของรางวัลกลับบ้านทุกท่าน.....

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02 ทีมบริหารคณะ...เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่จากอธิการบดี
ACT1-251209-01 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ นำโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีและประธานโปรแกรมวิชาต่างๆ เข้าพบอธิการบดีเพื่ออวยพรและขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี ในครั้งนี้ อธิการบดีได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติร่วมกันให้ประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...
 
icon_gen02 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
ACT1-151209-00 คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืื่อง ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อให้ทางคณะวิทยาการจัดการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ คือมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2552-2553 สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันทีี 15 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมโครงการความร่วมมือประเทศเกาหลี อาคาร 13 ที่ีผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ51525354555657ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 57 จาก 57

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.