เอกสารเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2554

2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ

3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง กำหนดสมรรถนะหลักและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทวิชาการ


2. แบบฟอร์ม : สายวิชาการ

กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ icon2 icon3

กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ icon2 icon3

กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ icon2 icon3

กลุ่มที่ 4 ผู้บริหาร  icon2 icon3


3. แบบฟอร์ม : สายสนับสนุน

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร  icon1 icon3


 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.