รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อคณะกรรมการ

ชื่อหลักสูตร

รหัส

1. อาจารย์ปนัดดา บุญพาวัฒนา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

NRRU58_085

2. ผศ.ดร.สุธานันธ์ โพธิชาธาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_086

3. ผศ.สุภามณี มณีเนตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

NRRU58_087

4. ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_088

5. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

NRRU58_089

6. รศ.กรองทิพย์ ชัยชาญ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

NRRU58_090

7. อาจารย์อิสริย์ เดชตานนท์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_091

8. อาจารย์สุภาพร ลักษมีธนสาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_092

9. อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

NRRU58_093

10.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_094

11.ดร.ณัฏฐินี ทองดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

NRRU58_095

12.ดร.จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

NRRU58_096

13.ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

NRRU58_097

14.อาจารย์วันวิสา ธรรมวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

NRRU58_098

15.ผศ.ดร.โชติมา ไชยวงศ์เกียรติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

NRRU58_099

16.อาจารย์เมธี กีรติอุไร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

NRRU58_100

17.อาจารย์กานดา สีหเนตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

NRRU58_101

18.อาจารย์จินตนา โต้งสูงเนิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

NRRU58_102

19.อาจารย์นภัค คณารักษ์เตโช

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

NRRU58_103

20.อาจารย์นลินี วิทย์ศลาพงษ์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

NRRU58_104

21.อาจารย์เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

NRRU58_105

 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.