yellow

 

new-4สายนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ 2/2557

กำหนดฝึกงาน วันที่ 13 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 มกราคม 2558

Business-Team

 
icon_01 การพัฒนาศักภาพนักศึกษาและการบริการวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
ACT1-090911-00

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกป่าทดแทน การให้ความรู้ทางธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ในด้านการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ แก่ชุมชน ในขณะเดียวกัน ทางโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนการเสริมสร้างให้นักศึกษามีพฤติกรรมต่างๆ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโปรแกรมวิชา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อให้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่เพียงแต่ด้านวิชาการ ดังนั้นโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ขึ้น ณ โรงเรียนหมูสี และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
 
icon_01 ศึกษาดูงานโปรแกรมเศรษฐศาสตร์ ณ บริษัท แอ็ดวานซ์  อะโกร จำกัด (มหาชน)
ACT1-090807-00

ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายนั้น ประการหนึ่งคือ การสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในห้องเรียน  เพื่อความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และอีกประการหนึ่งคือ การสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริงในทางปฏิบัติ โดยการจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษา  เกิดวิสัยทัศน์ หรือมุมมองใหม่เกี่ยวกับการประกอบการ รวมถึงการประยุกต์เนื้อหาทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริง

อ่านต่อ
 
icon_01 โครงการทำนุบำรุงสถาบันทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ACT2-090807-00

การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นประโยชน์แก่สังคม และการพัฒนาประเทศนั้น นอกจากการพัฒนาทางด้านร่างกาย และสติปัญญาความรู้แล้ว การพัฒนาทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงได้จัดโครงการทำนุบำรุงสถาบันทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมขึ้น ณ วัดแก้วพิจิตร ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ. ปราจีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 1 จาก 2

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.