violet

 
เขียนโดย Ruangdech.K : FMS-Editter   
new-3ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคปกติ ปริญญาตรี (เทียบโอน)
ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ca3-57
 
icon_01 โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ (ปีที่ 5)
a04 โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจการตลาด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก นิตยสาร Brand Age  ได้ร่วมกับ AIS One- 2- Call! จัดกิจกรรมประกวดเพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับนักศึกษา โดยในปีนี้ทาง โปรแรมวิชาการบริหารธุรกิจการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  ร่วมเป็นเจ้าสภาพในการจัดงานในครั้งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ติต่อ อาจารย์โชติมา  ไชยวงศ์เกียรติ  โทร. 083-730-8728

อ่านเพิ่มเติม...
 

new-4สายนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาค กศ.ปช. ภาคเรียนที่ 1/2557

M39FAC

 
icon_01 โครงการศึกษาดูงานการตลาดเชิงวัฒนธรรม
ACT1-090811-00

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) ภาคปกติ จำนวน 2 หมู่เรียน รวม 60 คน ไปศึกษาดูงาน ณ แหล่งอารยธรรามบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และเพิ่มเสริมวิสัยทัศน์ด้านการตลาดเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์ความรู้ในการเรียน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

©2010 Faculty of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University.